Nedenstående betingelser er 99% identiske med A/S ScanNets, da Solinco er underleverandør af A/S ScanNets produkter. Dog er der fx længere løbetid på serverleje.

Generelt
1.1 Abonnement
1.2 Diskplads & Trafik
1.3 Mail & Exchange
1.4 Scripts & Programmer
1.5 Ansvar
1.6 Ændring af forretningsbetingelser

Særlige betingelser vedr. køb af domæne
2.1 Domæneregistrering – .dk
2.2 Årligt gebyr – .dk
2.3 Domæneregistrering. – .com .net .org .biz .info .as .nu
2.4 Særligt for Æ, Ø og Å domæner

Særlige betingelser vedr. ShopSystem og Betalingsmodul
3.1 Ansvar & Drift
3.2 Vedr. kortbetaling
3.3 Særligt for ShopSystem
3.4 Særligt for Betalingsmodul
3.5 Særligt for Pacsoft

Særligt for Design og programmering
4.1 Design og programmering

Særligt for Serverhosting & serverleje
5.1 Abonnement
5.2 Ansvar & drift
5.3 Backup
5.4 Lincensering

Særligt for søgeoptimering og relaterede produkter
6.1 Abonnement
6.2 Formål
6.3 Retningslinier
6.4 Dataejerskab
6.5 Ansvar & drift

Generelt

1.1 Abonnement:

Det forudsættes, at kunden er myndig for at tegne abonnement hos Solinco.

Abonnementer forud faktureres halvårligt og kan til enhver tid opsiges skriftligt (pr. fax eller brev) med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode, hvorefter Solinco fremsender en bekræftelse. Abonnementet løber fra aftalens tegning og 6 måneder frem og forlænges derefter automatisk hver 6. måned til en ny abonnementsperiode.

Fejlbestilte abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt.

Ønsker Solinco at opsige et abonnement, kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel.

Ved brud på forretningsbetingelserne kan Solinco uden varsel opsige og lukke et abonnement. Ønsker Solinco at opsige et abonnement uden forudgående brud på forretningsbetingelserne, vil restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales til kunden.

Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelser vil blive betragtet som misbrug af Solincos ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement. Solinco er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

Webhoteller kan til enhver tid ændres til et større eller mindre abonnement uden gebyr for op-/ nedgradering medmindre andet er aftalt.

Det påviler kunden selv at holde Solinco løbende informeret om bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering, opdatering eller generel henvendelse.

1.2 Diskplads & Trafik:

Hensigten med Solincos webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk eller FTP-arkiv for lagring af data filer som zip, mp3, mpeg, avi, jpg og lign. men som en fremvisnings-/ butiksplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download.

Det er ikke tilladt at lave dedikeret bannerhosting eller at benytte et webhotel som ekstern lager eller maskinkraft for eksternt hostede websites.

Solinco tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller kontroversielt materiale som absolut ikke må forefindes på Solincos webservere. Solinco er altid suveræne i definitionen af begrebet “kontroversielt materiale”.

Hos Solinco er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Solincos webhotel.

1.3 Mail & Exchange:

Mail-/Exchange abonnementer er underlagt de normale forretningsregler mht. abonnement. Dvs. lagring af data, abonnementets løbetid/opsigelse samt ansvar m.m.

Det er ikke tilladt at benytte mail-/Exchange abonnementer til udsendelse af SPAM. Ethvert brud på denne regel vil medføre øjeblikkelig lukning af abonnement samt tilhørende services. Solinco kan efterfølgende kræve erstatning svarende til de udgifter Solinco måtte pådrage sig af evt. følgeskade eller sagsanlæg.

Ethvert abonnement med adgang til Solinco mailservice er underlagt regel ang. SPAM.

Exchange abonnement v. Solinco medfører erhvervelse af Microsoft Outlook 2003 licens. Denne licens er eksklusivt betinget af Exhange-abonnement hos Solinco og må ikke benyttes i andre sammenhænge. Ved ophør af Exchange abonnement hos Solinco, forpligter kunden sig til at afinstallere fremsendt/downloadet Outlook 2003 klient fra Solinco.

1.4 Scripts & Programmer:

Ved webhoteller med egen CGI, ASP, PHP eller .NET adgang vil Solinco løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Solinco til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med ophavsmanden.

1.5 Ansvar:

Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på Solincos servere lagrede materiale følger den danske lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.

Solinco fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Solinco.

1.6 Ændring af forretningsbetingelser:

Solinco forbeholder sig ret til løbende at ændre de gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på Solincos hjemmeside.

Særlige betingelser vedr. køb af domæne

2.1 Domæneregistrering – .dk:

Ved domænebestilling erklærer registranten, at domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Solinco foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos DK Hostmaster A/S – typisk samme dag, som betalingen har fundet sted.

Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Solincos to navneservere hos A/S ScanNet (ns.scannet2.dk og ns2.scannet2.dk).

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke Solinco allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster. Dette er ikke gældende, hvis Solinco har foretaget fejlen – her vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

I øvrigt erklærer domæneregistrant sig indforstået med gældende regler for .dk registrering iflg. DIFO’s regelsæt. Se evt. www.difo.dk

2.2 Årligt gebyr – .dk:

Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 45,- (36,- ekskl. moms), der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret hos Solinco.

Registranten har pligt til senest 3 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster A/S, hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via Nets eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster A/S. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.

Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til Solinco.

Der henvises i øvrigt til DIFO’s gældende regler for domæneregistrering på adressen: www.difo.dk

Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

2.3 Domæneregistrering – .com .net .org .biz .info .as .nu .eu:

Solinco registrerer følgende ikke danske domæner: .com .net .org .biz .info .as .nu .eu .se.

Ved domænebestilling erklærer registranten sig indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.

Solinco foretager bestilling af domæner umiddelbart efter registreret indbetaling. Domæner vil blive bestilt hurtigst muligt hos Solincos int. leverandør – typisk samme dag som betalingen har fundet sted.

Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Solincos to egne navneservere (ns.scannet2.dk og ns2.scannet2.dk).

Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke Solinco allerede har afgivet bestilling til int. leverandør. Dette er ikke gældende, hvis Solinco har foretaget fejlen – her vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

I øvrigt er registranten underlagt gældende int. regler ifølge ICANN samt underliggende registreringsinstanser, Benefits and Responsibilities og Registrant Educational Materials ved registrering af domæner. Årligt opretholdelsesgebyr betales gennem Solinco.  Ved registreringen af se-domæner er man yderligere underlagt specielle regler der kan findes her: iis.se

Manglende betaling af årsgebyr medfører sletning af domænenavn.

2.4 Særligt for Æ, Ø og Å domæner:

Solinco registrerer .dk, .com, .net og .org domæner indeholdende æ,ø og å samt andre specialtegn under gældende regler fra DK Hostmaster, ICANN og Verisign, samt underliggende registreringsinstanser. Disse domæner kan ikke idriftsættes fuldt ud endnu, og Solinco kan ikke garantere en dato for fuld idriftsætning.

Se mere info om Æ, Ø og Å for .DK domæner her
Se mere info om Æ, Ø og Å for .COM . NET & .ORG domæner her

Særlige betingelser vedr. ShopSystem og Betalingsmodul

Enhver anvendelse af Solinco Shopsystem eller Solinco Betalingsmodul sker på de til enhver tid gældende vilkår i henhold til de generelle forretningsbetingelser, som abonnenten har accepteret ved tegning af abonnementsaftale med Solinco.

3.1 Ansvar & Drift:

Solinco er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Solinco har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Solinco kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Solinco er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder, selv om Solinco er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Solincos funktioner.

Solinco tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Solinco er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt.

3.2 Vedr. kortbetaling:

Solinco Betalingsmodul er udviklet med henblik på at kunne udføre transaktioner via Internet. Systemet er certificeret af Nets og drives på Solincos PSIP Gateway Server, som opfylder de sikkerheds- og krypteringskrav, Nets stiller til drift af betalingswebhoteller (se eventuelt Nets hjemmeside: www.nets.eu).

Det forudsættes, at abonnenten tegner en indløsningsaftale med Nets for at benytte kortbetaling i forbindelse med betalingsmodul og shopsystemet.

3.3 Særligt for ShopSystem:

Butiksindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, registreringsnumre samt telefonnummer og e-mailadresse i butikken.

Butiksindehaveren er i enhver henseende ansvarlig for, at butikken overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter.

Butiksindehaveren er forpligtet til at skadesløsholde Solinco for eventuelle krav, der måtte blive rettet mod Solinco som følge af brugerens forhold og driften af butikken.

3.4 Særligt for Betalingsmodul:

Abonnenter på Solinco Betalingsmodul er selv ansvarlige for integrering af modulet på pågældendes hjemmeside, hvis ikke andet er aftalt med Solinco. Betalingsmodulet understøtter transaktioner for følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Eurocard og Mastercard, betinget at betalingsmodtageren har indgået en indløsningsaftale med Nets om modtagelse af disse. Aftalen omfatter ikke drift af webhotel eller køb af domæner.

3.5 Særligt for Pacsoft:

Nedenstående services tilbydes og udføres af Post Danmark og ikke Solinco.
• Brev-advisering
• SMS-advisering
• E-mailadvisering
• Døgnposten
• Flexlevering
• Levering på arbejdspladsen
• Med omdeling
• Pakke med omtanke
• Postopkrævning
• Transportforsikring
• Vælg selv udleveringssted
• XL omdeling

Erhverv:
• Transportforsikring
• Farligt indhold
• E-mailadvisering
• SMS-advisering
• Flexlevering
• Kl. 10-levering
• Modtagerkvittering
• Pakke med omtanke

Særligt for Design og programmering

4.1 Design og programmering:

Alle webdesign og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Solinco kan dog aldrig drages til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden Solincos accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Særligt for serverhosting / serverleje

5.1 Abonnement:

Serverabonnementer er underlagt Solincos normale forretningsbetingelser dog med undtagelse af løbetid og opsigelse. Løbetiden er 3 mdr. og forud faktureres månedligt for alle serverabonnementer, hvis ikke andet er aftalt. Abonnementet kan til enhver tid opsiges skriftligt (pr. brev eller via mail) med 3 måneders varsel til hver den 1. i vilkårlig måned. F.eks. hvis aftalen/abonnementet opsiges d. 15 maj, udløber denne d. 31 August.

Der tegnes normalt særskilt kontrakt på alle serverabonnementer. Hvis ikke dette er tilfældet, er Solincos normale forretningsbetingelser gældende.

5.2 Ansvar & drift:

Det er kundens eget ansvar at lovligheden af det på serverne lagrede materiale, følger den danske lovgivning samt overholder skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet.

Solinco fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, force majeure eller anden form for manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Solinco.

Ved serverleje er det Solincos ansvar, at hardware er funktionsdygtigt. Påbegyndelse af fejlretning tilstræbes igangsat, så snart Solinco er bekendt med fejlen.

Ved softwarefejl er det normalt kunden selv, der forestår fejlretning, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Solinco kan bistå ved fejlretning af software eller foretage dette egenhændigt efter aftale.

Løbende opdatering af hardware/software aftales ved kontraktindgåelse med Solinco.

5.3 Backup:

Backup af dedikerede servere skal aftales separat med Solinco. Normalt tages der ikke backup af kundeservere, med mindre andet er aftalt skriftligt.

5.4 Licensering:

Det er kundens eget ansvar, at det på serverne installerede/lagrede software er fuldt licenseret og følger producenternes licensregler, hvis ikke andet er skriftligt aftalt med Solinco.

For visse serverabonnementer er det Solinco, der forestår licensering af hele/dele af den installerede/lagrede software. I sådanne tilfælde vil kunden blive gjort opmærksom på dette forhold ved kontraktindgåelse med Solinco (jf. Microsoft End User License Terms 2013 SPLA).

Ved ophør af serverparkabonnement hos Solinco, påhviler det kunden selv at afinstallere evt. lejet software, som er licenseret gennem Solinco, inden serveren fysisk forlader Solincos lokationer. Sådan software må ikke benyttes udenfor Solincos lokationer og i modsat fald vil kunden på ubestemt tid være erstatningspilgtig til Solinco og/eller producenten.

Ved evt. sagsanlæg/krav fra producent mod Solinco kan tilsvarende erstatning kræves fra kunden.

Særligt for søgeoptimering og relaterede produkter

6.1 Abonnement:

Søgeoptimering/online marketing abonnements-mæssigt underlagt Solincos normale forretningsregler.

6.2 Formål:

Formålet med søgeoptimering fra Solinco, er at lave velfungerende og lovlig søgeoptimering og derved, at have mulighed for at blive fundet på søgemaskinerne.

6.3 Retningslinier:

Solinco er ikke ansvarlig for kunders placeringer i div. søgemaskiner, ved brug af Solincos søgeoptimering. Søgemaskinerne har div. regler, algoritmer hvormed de finder de mest relevante sider efter en søgning. Disse regler ændres fra tid til anden og det kan have omfattende konsekvenser for placeringer i søgemaskinerne. Solinco bestræber sig på at holde sig opdateret mht. søgemaskineoptimering, i takt med disse ændringer.

Der gives ingen garaniti ved brug af søgmaskineoptimering/online marketing fra Solinco.

6.4 Dataejerskab:

Ved leje af et søgeoptimeringsprodukt hos Solinco, kan der i nogle tilfælde genereres søgeoptimerede sider, der indholdsmæssigt supplerer de oprindelige hjemmesider. Da der er tale om sider der er genereret af et Solinco CMS system, med beskyttet kildekode, forbliver ejerskabet af disse sider hos Solinco. Disse er lagret hos Solinco i den periode hvor abonnementet opretholdes. Ved opsigelse eller lukning af et sådanne abonnement, slettes disse sider fra Solincos systemer og det vil ikke være muligt at reetablere indholdet senere. Det er derfor vigtigt at kunder selv sørger for at kopiere evt. tekst m.m. inden disse sider slettes.

6.5 Ansvar og drift:

Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det lagrede materiale i søgeoptimeringssiderne m.m., følger den danske lovgivning, samt overholder skrevne regler omkring internettet.

Det er kunden eget ansvar, at brugen og indholdet af søgeoptimeringsprodukter fra Solinco, overholder søgemaskinernes skrevne regler.

Det er kundens eget ansvar at overholde Solincos forretningsregler. Ethvert brud på disse vil blive betragtet som misbrug og medføre øjeblikkelig lukning af abonnement, uden mulighed for tilbagebetaling af forudbetalt leje.

Solinco er ikke ansvarlig for evt. “blacklisting” af en kundes hjemmeside eller søgeoptimeringssider.

Pr. 22.02.2014

Alle priser er opgivet i DKK og ekskl. moms